МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ МИНАЛИ ГОДИДИНИ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В МБАЛ "Д-Р КИРО ПОПОВ” – КОРЛОВО” ЕООД

ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА ГОРИВА

 

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР - КАПИТАЛФАРМ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР - МЕДЕКС

 

СЪОБЩЕНИЕ за спечелен търг

 „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД гр.Карлово , възложител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД по 9 обособени позиции , съгласно приложение № 1 , неразделна част от конкурсната документация” , открита с Решение № 5 от 05.08.2014год. на Управителя на Болницата , уведомява участниците в процедурата , че отварянето на ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата участници ще се състои на 28.10.2014год. от 12,00ч. в заседателната зала на лечебното заведение .

Допуснатите до участие в процедурата фирми са получили следните оценки  по другите показатели за оценка:

 

        • „МЕДЕКС” ООД : К2 – 5т. ; К3 – 10т. ; К4 – 20т. и К 5 – 5т. , или общо 40 точки.

        • „Капитал Фарм” ЕООД : К2 – 5т. ; К3 – 10т. ; К4 – 20т. и К 5 – 5т. , или общо 40 точки.

 

Председател на Комисията по чл.34 от ЗОП:

                                                                              /адв.Попова/

 

 

5.  Обявления за приключили договори с предмет на обществена поръчка: Доставка на общоболнични медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.

 

4. Oбявления за приключили договори за "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лабория и рентгенови консуматии за нуждите на отделението по Образна диагностика в "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД".

 

1. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение" от 7 август 2014 год. 

 

2. "Пране, дезинфекция, гладене и изкърпване на болнично постелъчно и операционно бельо, работно облекло на медицински и немедицинснки персонал на "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.

 

3. Абонаментна поддръжка и консултиране по програмни софтуерни продукти: Гама КОДМАСТЕР; Гама КАЛК; Гама КОНТ; Гама МУЛТИЛАБ; Гама МУЛТИЛАБ-КААВ; Гама СТОР; Гама ДИЕТИ за нуждите на "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.