МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

ПЛАТЕНИ

                     "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
                        "Д-Р КИРО ПОПОВ" - КАРЛОВО" ЕООД  
     
     
     
                     З  А  П  О  В  Е  Д  
                  761  
                    гр. Карлово 02.07.2019 год.  
     
       Считано от 02.07.2019 год. въвеждам нови цени на предлаганите медицински 
  услуги, съгласно утвърден ценоразпис:  
     
№ по ред МЕДИЦИНСКА  УСЛУГА Цена / лева/
1 2 3
  ЛАБОРАТОРНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ  
1 Кръвна картина - Hb, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити, MCV,МСН, МСНС  10,00
2 Диференциално броене на  левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване 10,00
3 Морфология на еритроцити  -визуално  микроскопско изследване. 10,00
4 С У Е - скорост на утаяване на еритроцитите 6,00
5 Ретикулоцити 5,00
6 Време на кървене 6,00
7 Протромбиново време  7,00
8 Активирано  парциално тромбопластиново време  7,00
9 Фибриноген 7,00
10 Химично изследване на урина /PH, относително тегло, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв, нитрити, левкоцити/  5,00
11 Седимент  на урина - ориентировъчно изследване 4 лв.
12 Калций  6,00
13 фосфати 6,00
14 Натрий и калий 8,00
15 Желязо 8,00
16 ЖСК 10,00
17 Глюкоза 6,00
18 Креатенин 6,00
19 Урея 6,00
20 Билирубин - общ 6,00
21 Билирубин -  директен 6,00
22 Пикочна киселина 6,00
23 Холестерол 6,00
24 Триглицериди 6,00
25 HDL  холестерол 6,00
26 LDL холестерол 6,00
27 АСАТ 6,00
28 АЛАТ  6,00
29 ГГТ  6,00
30  КК - креатинкиназа  6,00
31 АФ - алкална фосфатаза 6,00
31  Алфа-амилаза    6,00
33 Общ белтък  6,00
34 Албумин 6,00
35 А К Р 20,00
36 Тропонин 20,00
37 Кръвна група 10,00
38 Тест за сифилис 10,00
39 Гликиран хемоглобин  10,00
40 CRP  12,00
     
  ХОРМОНИ И ТУМОРНИ МАРКЕРИ  
1 PSA / простатно -специфичен антиген/ 20,00
2 TSH 15,00
3 fT4 15,00
4 СЕА / Карцино - ембрионален антиген/ 20,00
5 AFP / Алфа - фето протеин/ 20,00
6 СА 125 20,00
7 СА 15-3 20,00
8 СА 19-9 20,00
  ФИЗИОТЕРАПИЯ  
  Кинезитерапевтични   процедури  
1 Общо укрепваща гимнастика 8,00
2 Аналитична гимнастика 8,00
3 Масаж /мануален/ на цяло тяло 50,00
4 Частичен масаж /крайници, гръб, яка и др./ 15,00
     
  Електротерапия  
1 Терапия с високочест. ел. магнитни вълни на поле 6,00
2 Терапия на високочест. ел. магн. вълни на повече полета 7,00
3 У В Ч , микровълни 8,00
4 Процедури с нискочестотни /средночестотни/ токове, вкл. електрофореза, диодинамик, стимулация 8,00
5 Процедури с токове интерферентни 8,00
6 Ултразвук на поле 8,00
7 Ултразвук на повече полета, на всяко поле по  8,00
8 Криотерапия 5,00
9 Лимфен дренаж - пресотерапия 12,00
     
  Светлиннолечебни процедури  
1 Облъчване със солукс, общи и аритемни УВЛ обл. и други 5,00
2 Снемане и отчитане на биодаза 5,00
3 Лазертерапия на кожни повърхности 12,00
4 Топлотерапия с термогел 5,00
     
  РЕНТГЕНОВИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ  
1 Рентгеноскопия на бял дроб  15,00
2 Рентгенография на гръден кош и бял дроб  20,00
3 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 30,00
4 Рентгенография на череп 20,00
5 Рентгенография на шийни прешлени в една проекция 20,00
6 Рентгенография на шийни прешлени в две проекции 20,00
7 Рентгенография на шийни прешлени центраж по Колие 20,00
8 Рентгенография на челюстите в специални проекции 15,00
9 Рентгенография на  лицеви кости 15,00
10 Рентгенография на околоносни синуси 15,00
11 Рентгенография на глезенна става 15,00
12 Рентгенография на колянна става  15,00
13 Рентгенография на подбедрица 15,00
14 Рентгенография на стъпало и пръсти 15,00
15 Рентгенография на гръбначни прешлени 20,00
16 Рентгенография на тазобедрена става 15,00
17 Рентгенография на сакроилиачна става 15,00
18 Рентгенография на таз  20,00
19 Рентгенография на клавикула 15,00
20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 15,00
21 Рентгенография на скапула 15,00
22 Рентгенография на раменна става 15,00
23 Рентгенография на хумерус 15,00
24 Рентгенография на лакетна става 15,00
25 Рентгенография на антебрахиум 15,00
26 Рентгенография на гривнена става 15,00
27 Рентгеново изследване на хранопровод,  стомах  30,00
28 Рентгеново изследване на тънки черва 30,00
29 Хистеросалпингография  50,00
30 Венозна урография 50,00
31 Иригография 30,00
32 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 25,00
33 Ехография на млечна жлеза 25,00
34 Ренгенография на бедрена кост 15,00
35 Рентгенография на длани и пръсти 15,00
36 Рентгенографя на крайници 15,00
37 Метатарзални или тарзални кости в една проекция или полупрофил 15,00
38 Обзорна рентгенография на корем  20,00
39 Рентгенография на ребра 15,00
40 Рентгенография на стернум 15,00
41 Рентгенография на стерноклавикуларна става 15,00
42 Скопичен контрол за наместване на счупени кости след поставен гипс 15,00
43 Компютърна томография на глава   80,00
44 Компютърна томография на шия   80,00
45 Компютърна томография на прешлени   80,00
46 Компютърна томография на  крайници   80,00
47 Компютърна томография на бял дроб   80,00
48 Компютърна томография на коремни органи   80,00
49 Компютърна томография на малък таз 80,00
50 Компютърна томография на шийка на бедрената кост 80,00
51 Мамография на  двете млечни жлези 30,00
52 Описание на графии 15,00
     
  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  
1 Гинекологичен преглед /вкл.при стерилитет и антиконцепция/ 30,00
2 Поставяне на песар при статични аномалии на матката 30,00
3 Поставяне на интраутеринен песар /спирала/ 40,00
4 Отстраняване на интраутеринен песар /спирала/ 30,00
5 Аборт по желание 195,00
6 Запис на Кардиотокограф 30,00
7 Лапороскопски консумативи по КП 162 264,00
8 Anti - D гама глобулин по КП 4 154,00
9 УЗД 30,00
10 Присъствие на бащата по време на раждане 300,00
     
  КАРДИОЛОГИЯ  
1 Велоергометрия 50,00
2 ЕКГ  10,00
3 Спирометрия 10,00
4 Холтер 24  часа  кръвно налягане 40,00
5 Доплер ехокардиография 50,00
6 Холтер ЕКГ 24 ч. 40,00
  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ  
1 Фиброгастроскопия 100,00
3 Фиброгастроскопия с биопсия 140,00
     
  НЕВРОЛОГИЯ  
1 Пълен неврологичен статус 30,00
2 Лумбална пункция 50,00
3 Доплерова сонография на екстракраниалните съдове 30,00
4 ЕМГ, ЕЕГ по 30,00
     
  ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ  
1 Медицински документ - дубликат 5,00
2 Немедицински документ - дубликат 5,00
3 Копие на диск  5,00
4 ксеро копие на страница 0,20
  АМБУЛАТОРНА ПОМОЩ  
1 Преглед в амбулатория  30,00
  СТЕРИЛИЗАЦИЯ  
1 Стерилизация на малък барабан 5,00
2 Стерилизация на среден барабан 8,00
3 Стерилизация на голям барабан 10,00
  ДРУГИ УСЛУГИ  
1  Стая - самостоятелна за престой на ден   20,00
2 Придружители на пациенти над 7 годишна възраст заплащат  такса на ден 5,00
3 Транспорт на пациент на 1 километър / извън града/ 1,00
4 Транспорт на пациент в  града / в двете посоки/ 10,00
5 Такса за посещение при лекар 2,90
6 Такса за посещение при лекар за пенсионери 1,00
7 Такса за всеки ден болнично лечение /до 10 дни/ 5,80
     
    за неосигурен
    пациент
    цена на 
КП Наименование на КП  КП
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 400,00
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800,00
3 Оперативни процедури за задържане на бременност 150,00
4_1 Преждевременно прекъсване на бременността :при прекъсване на бременността 13 гест. с. вкл. 170,00
4_2 Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността 13 гест. с.  280,00
5 Раждане 850,00
6 Грижи за здраво новородено дете 264,00
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500грама, първа степен на тежест 960,00
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499грама, първа степен  на тежест 1080,00
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 385,00
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 2750,00
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 572,00
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 479,00
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 770,00
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2860,00
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация 605,00
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст 638,00
40_1 Диагностика и лечение на бронхална астма: среднотежък и тежък пристъп  при лица над 18 годишна възраст 605,00
40_2 Диагностика и лечение на бронхална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст 780,00
41_1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18год. 440,00
41_2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно - алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 600,00
42_1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 год. 858,00
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 715,00
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 840,00
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст 684,00
50.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 год. 730,00
52.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 год. 1150,00
56.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви / ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 год. 500,00
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест 231,00
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит 550,00
87_1 Диагностика илечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 900,00
88_1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 400,00
98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром над 18год; под 18 год. 744,00
99 Диагностика и лечение на инфекциозни  и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги - над 18год; под 18г. 624,00
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е 1320,00
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D 1532,00
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения 600,00
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детска възраст 300,00
160 Нерадикално отстраняване на матка 1100,00
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи 770,00
     
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения  или инвазивно изследване на женски полови органи  330,00
164 Корекции на тазова / перинеална/ статика и/или на незадържане на урината при жената  806,00
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 460,00
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 650,00
208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми  400,00
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен  инсулт с остатъчни проблеми за здравето 50лв.за 1 леглоден
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система. 482,00
263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 330,00
265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно двигателен апарат. 330,00
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 120,00
    за неосигурен
  КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ пациент
    цена на КПр
1 Диализно лечение при остри състояния 144,00
     
  АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ за не осигурен 
    пациент
    цена на АПр
01.1. Хрониохемодиализа 144,00
3 Перитонеална диализа без апарат 93,00
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 91,00
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 58,00
33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 12,00
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт 120,00
  Предсрочно изпълнение на дейностите по КП ............ за неосигурен
     80% от цената на КП
  Предсрочно изпълнение на дейностите по КП № 16, отчетени като АПр 385
  Предсрочно изпълнение на дейностите по КП № 33, отчетени като АПр 479
     
     
  Препис от заповедта да се връчи на началник отделенията за сведение и изпълнение.
   Контрол по настоящата заповед възлагам на главен счетоводител.  
     
                                                                      УПРАВИТЕЛ  
                                                                                   /д-р Хр. Пелев/