МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

АДМИНИСТРАТИВНИ

 

Административни услуги предоставяни от „МБАЛ ”Д-Р КИРО ПОПОВ”  – КАРЛОВО“ ЕООД в изпълнение на Решение № 704 на Министерски съвет от 05.10.2018 година, Приложение № 4

 

 

 

В съответствие с Решение № 704 на Министерски съвет, „МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово“ ЕООД предоставящо здравни услуги на гражданите, изпълнява и следните административни услуги:

 

1.      Писмено съобщение за раждане – Правното основание за този вид услуга е Закон за гражданската регистрация – чл. 43. Всяко раждане трябва да се съобщи писмено в срок 5 дни, като денят на раждането не се брои. Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно от 24 часа от раждането му.Съобщението за раждане се съставя писмено по утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството образец. Съобщаването на раждането е задължение на: ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение.

 

Отговорна администрация за първоначално вписване – Министерство на здравеопазванет и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

Услугата се извършва служебно и не се дължат такси от гражданите.

 

 

 

2.      Писмено съобщение за смърт – Правното основание за този вид услуга е Закон за гражданската регистрация – чл.55, ал.2. Писменото съобщение за смърт, настъпила в лечебно заведение, се съставя от ръководителя на заведението или от лице, на което със заповед е възложено това. За издаване на писмено съобщение за смърт не е необходимо заявяване. Съобщението за смърт се получава от наследници или роднини на починалия пациент, по права и по съребрена линия до четвърта степен, след идентификация с лична карта или друг вид документ удостоверяващ личността му.

 

Отговорна администрация за първоначално вписване – Министерство на здравеопазването и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

Услугата се извършва служебно и не се дължат такси от гражданите.

 

 

 

3.      Приемане на заявление/декларация с нотариално заверен подпис              за припознаване на дете – Правното основание за този вид услуга е Семеен Кодекс – чл. 65 (1) Припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние. Заявлението може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето.

 

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Длъжностното лице по гражданското състояние съобщава припознаването в 7-дневен срок от извършването му на другия родител, ако той е известен, на детето, ако то е навършило четиринадесет години, както и на Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.

 

Отговорна администрация за първоначално вписване – Министерство на здравеопазването и  Министерство на правосъдието.

 

Услугата се извършва служебно и не се дължат такси от гражданите.

 

4.      Издаване на болничен лист от лечебни заведения – Правното основание за този вид услуга е Наредба за медицинската експертиза  - чл.7. Болничен лист за цялото време на болничното лечение се издава еднолично от лекуващия лекар. В случаите, когато след болничното лечение болният се нуждае и от домашно лечение, при изписването се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 дни за домашно лечение. За издаване на болничен лист, не е необходимо заявяване. Болничният лист се получава лично или от наследници или роднини на пациента, по права и по съребрена линия до четвърта степен, след идентификация с лична карта или друг вид документ удостоверяващ личността му.

 

Отговорна администрация за първоначално вписване – Министерство на здравеопазването.

 

Услугата се извършва служебно и не се дължат такси от гражданите.

 

 

 

5.      Издаване на дубликат на болничен лист - Правното основание за този вид услуга е Наредба за медицинската експертиза  - чл.53. Дубликат на болничен лист се издава от лечебното заведение, което е издало оригинала, срещу писмено искане от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лице. В молбата се посочва причината, поради която се иска дубликат. На издадения болничен лист се вписва „Дубликат". Молбата, срещу която се иска дубликат от болничен лист, се прилага в ЛАК. Дубликат на болничен лист се получава лично или от наследници или роднини на пациент, по права и по съребрена линия до четвърта степен, след идентификация с лична карта или друг вид документ удостоверяващ личността му, срещу подпис.

 

Отговорна администрация за първоначално вписване – Министерство на здравеопазването.

 

Услугата се извършва служебно и не се дължат такси от гражданите.

 

 

 

6.      Издаване на медицинска документация /медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др./ - Правното основание за този вид услуга е НРД и Закон за здравето – чл.27 (1) Здравна информация са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински специалисти, както и немедицинските специалисти с висше немедицинско образование, работещи в националната система за здравеопазване, събират, обработват, използват и съхраняват здравна информация.

 

(3) Формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската документация и за обмен на медико-статистическа информация се определят с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт.

 

                  Медицинската документация се получава лично от пациента, или от упълномощено от него лице.

 

                  Отговорна администрация за първоначално вписване – Министерство на здравеопазването.

 

Услугата се извършва служебно и не се дължат такси от гражданите.

 

 

 

7.      Изготвяне на етапна епикриза Правното основание е Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл.23. Лечебното заведение за болнична помощ осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности съгласно разрешението за лечебна дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния.

 

Етапна епикриза се изготвя при необходимост от привеждане на лежащо болен пациент в друго лечебно заведение.

 

Отговорна администрация за първоначално вписване – Министерство на здравеопазването.

 

Услугата се извършва служебно и не се дължат такси от гражданите.

 

 

 

8.      Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ - Правното основание е Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл.24 (1) В деня на изписването на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи се издава епикриза в три екземпляра - за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано.

 

(2) В случаите по чл. 24 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г. (обн. ДВ бр.45 от 2006 г.; изм. бр.57 от 2007 г.и бр.1 от 2009 г.), към съпътстващата пациента медицинска документация задължително се прилага и екземпляр от епикризата за нуждите на приемащото лечебно заведение.

 

(3) При необходимост от активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни (домашни) условия това следва изрично да се запише в епикризата.

 

За издаване на епикриза не е необходимо заявяване. Епикризата се получава лично от пациента, от негови наследници или роднини, по права и по съребрена линия до четвърта степен включително, след идентификация с лична карта или друг вид документ удостоверяващ личността му, срещу подпис.

 

Отговорна администрация за първоначално вписване – Министерство на здравеопазването.

 

Услугата се извършва служебно и не се дължат такси от гражданите.

 

 

 

9.      Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи – Правното основание е регламентирано в чл. 28 б, ал.1 от Закона за здравето. Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи.

 

           Медицинската документация се получава лично от пациента, или от упълномощено от него лице.

 

Отговорна администрация за първоначално вписване – Министерство на здравеопазването.

 

Услугата  за  издаване  на  дубликат  на  медицински документ се заплаща на каса на лечебното заведение – 5 лева.

 

 

 

10.  Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи - Правното основание е регламентирано в чл. 28 б, ал.3 от Закона за здравето. При смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи.

 

Медицинската документация се получава от наследници или роднини на починалия пациент, по права и по съребрена линия до четвърта степен, след идентификация с лична карта или друг вид документ удостоверяващ личността му.

 

Отговорна администрация за първоначално вписване – Министерство на здравеопазването.

 

Услугата  за  издаване  на  дубликат  на  медицински документ се заплаща на каса на лечебното заведение – 5 лева.