МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2020

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на  „Многопрофилна болница за активно лечение д-р "Киро Попов""гр.Карлово

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

Комисията по чл.103 от Закона за обществените поръчки , назначена със Заповед № 654/02.06.2020год. на Управителя на Болницата за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД гр.Карлово , открита с Решение № 3 от 27.03.2020год. , на основание чл.57 ал.3 от ППЗОП съобщава на всички заинтересовани , че на 14.07.2020год. от 10,30ч. в заседателната зала на „Много профилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД гр.Карлово , адрес : гр.Карлово , ул.”Генерал-майор Гурко Мархолев” № 3 , ще се състои заседание на Комисията , на което ще бъдат отворение ценовите предложения на участниците в процедурата .

 

На заседанието могат да присъстват лицата по чл.54 ал.1 от ППЗОП.

 

 

Председател:     П

                        /адв.Ерма Попова/