МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2017

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

1.Поръчка за диализа  в МБАЛ Д-Р Киро Попов гр. Карлово

 

 

 

 

 

ДО

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК

НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

                                                                          Копие: ДО ДИРЕКЦИЯ „РЕГИСТЪР И МОНИТОРИНГ

                                                                                                              НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

            Уважаеми Господа,

            Моля да бъде спряна публикацията на Обявление за поръчка от „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов” – Карлово ЕООД с           наш изх.№ 509/30.05.2017 год., индентификационен номер 789354 от същата дата на Агенция за обществени поръчки.

            Описаният документ не беше одобрен за публикуване от Агенция за обществени поръчки, тъй като погрешно е попълнена стара форма за обявление.

            Процедурата е прекратена с мое Решение № 5 от 31.05.2017 год. поради горните причини.

                                                                                                              С УВАЖЕНИЕ:

                                                                                                                                /д-р Хр.Пелев/

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р КИРО ПОПОВ” – КАРЛОВО” ЕООД

 

 

Р Е Ш Е Н ИЕ

№ 5

гр. Карлово,  31.05.2017 код.

 

 

            На основание чл.22, ал.1 т.8 и чл.110 ал.1 т.5 от Закона за обществените поръчки

 

П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

            Открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет  „Доставка на диализни разтвори и медицински консумативи за нуждите на Отделението по хемодиализа в „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД.

            Прогнозната стойност на процедурата е 315 000 лв.

            Мотиви: При подготовка на документите за обществената поръчка  неправилно е попълнена и подадена за публикуване стара форма на обявление с наш изх.№ 509/30.05.2017 год. Подадената форма е по Директива 2004/18/ЕО, която е отменена към настоящия момент. Поради тази причина Агенция за обществени поръчки, Дирекция „Регистър и мониторинг„ не  одобри за  публикуване  този документ с техен идентификационен номер 789354.

            Настоящото решение подлежи на обжалване  по реда на Глава 27 от ЗОП.

 

 

 

                                                                                               УПРАВИТЕЛ:

 

                                                                                                                      /д-р Хр.Пелев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П    Р    О    Т    О    К    О    Л    2

 

 

Днес , 10.10.2017год. , в заседателната зала на „Много профилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД гр. Карлово , се състоя заседание на Комисията по чл.103 от Закона за обществените поръчки , назначена със Заповед № 1175 от 18.09.2017год. на Управителя на Болницата за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на общоболнични медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД , открита с Решение № 9 от 08.08.2017год. на Управителя на Болницата .

Комисията се събра в пълен състав , както следва:

Председател – адв.Ерма Попова

            Членове: 1/ Атанас Даргов – Управител на Болничната аптека

                            2/ Стефка Лулчева – Главна медицинска сестра

                            3/ Стоянка Урумова – Ст.мед. сестра на НО и

                                        4/ Радка Дамянова – медицинска сестра във ВО.

 

            Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи , постъпили от фирмите – кандидати за участие в процедурата по реда на чл.54 ал.8 и ал.9 от ППЗОП.

            С Писмо с вх.№ 1132/25.09.2017год. е постъпило писмо с приложена към него декларация по чл.82 ал.2 , ал.3 и ал.4 от ЗМИ от фирма „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД . С подаване на тази декларация фирмата е изпълнила дадените й указания и е отстранила констатираните от Комисията нередовности в подадените документи по допускане до участие в процедурата .

            Ето защо Комисията единодушно реши : Допуска до участие в процедурата фирма „Софарма Трейдинг” АД с ЕИК 103267194 , гр.София п.к.1756 ,ул.”Лъчезар Станчев”№5 , Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А” ет.12 по обособени позиции № 1 , № 2 , № 3 , № 4 , № 5 , № 6 и № 7.

 

            С писмо вх.№ 1136/26.09.2017год. е постъпила декларация по чл.82 ал.2 , ал.3 и ал.4 от ЗМИ от фирма „АГАРТА - ЦМ” АД . С подаване на тази декларация фирмата е изпълнила дадените й указания и е отстранила констатираните от Комисията нередовности в подадените документи по допускане до участие в процедурата .

            Ето защо Комисията единодушно реши : Допуска до участие в процедурата фирма „Агарта – ЦМ” ЕООД с ЕИК 121096923 , гр.София , п.к.1712 , ЖК „Младост” 3 , блок 304 , вх. 2 , офис 1  по обособени позиции № 1 , № 3 , № 4 , № 5 , № 6 , № 7 и № 11.

 

            С писмо вх.№ 1137/26.09.2017год. е постъпила декларация по чл.82 ал.2 , ал.3 и ал.4 от ЗМИ от фирма „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД . С подаване на тази декларация фирмата е изпълнила дадените й указания и е отстранила констатираните от Комисията нередовности в подадените документи по допускане до участие в процедурата .

            Ето защо Комисията единодушно реши : Допуска до участие в процедурата фирма „Хелмед България”ЕООД с ЕИК 130477290 , гр.София  п.к.1309 , ул.”Цар Симеон” блок 20 , ет. 1 , ап. 3 по обособени позиции № 1 , № 2 , № 3 , № 4 , № 6 , № 7 и № 11.

            Комисията пристъпва към разглеждане и обсъждане на техническите предложения на участниците в процедурата .

            След като обстойно се запозна с предложените спецификации , каталози и други материали , съдържащи се в техническите предложения на участниците в процедурата , Комисията прие , че продуктите , предложени от всички фирми- участници отговарят на условията , определени от възложителя в одобрената документация за провеждане на процедурата .

            На основание чл.57 ал.3 от ППЗОП Комисията насрочва отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата за 07.11.2017год. от 9,30ч.

 

 

Председател – адв.Ерма Попова :   /п/

 

            Членове: 1/ Атанас Даргов :  /п/

 

                2/ Стефка Лулчева :    /п/

 

                3/ Стоянка Урумова :  /п/

 

                           4/ Радка Дамянова :    /п/

 

 

 

 

 

 

П    Р    О    Т    О    К    О    Л    № 2

 

 

Днес , 24.10.2017год. , в заседателната зала на „Много профилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД гр. Карлово , се състоя заседание на Комисията по чл.103 от Закона за обществените поръчки , назначена със Заповед № 1133 от 04.09.2017год. на Управителя на Болницата за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД , открита с Решение № 8 от 24.07.2017год. на Управителя на Болницата .

Комисията се събра в пълен състав , както следва:

Председател – адв.Ерма Попова

            Членове: 1/ д-р Иван Боянов – началник на неврологично отделение

                            2/ Атанас Даргов –  фармацевт

                                        3/ Стефка Лулчева – Главна медицинска сестра

                                        4/ Теодора Шиндева – пом. Фармацевт

На това свое заседание Комисията разгледа и обсъди техническите предложения на фирмите-участници в процедурата .

Комисията констатира , че предложените лекарства от фирмите са регистрирани за внос и употреба в Република България . Същитне отговарят на зададените по спецификации изисквания. Не бяха констатирани , каквито и да било нередности в техническите предложения .

На основание чл.57 ал.3 от ППЗОП Комисията насрочва отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата за 07.11.2017год. от 11,00ч.

 

 

Председател – адв.Ерма Попова :     /п/

 

            Членове: 1/ д-р Иван Боянов:   /п/

 

                            2/ Атанас Даргов :   /п/

 

                                        3/ Стефка Лулчева :  /п/

 

                            4/ Теодора Шиндева :  /п/